ONS CHEFFEN

D'Aigles gi exklusiv geleed vu fraiwellëgen, héich motivéiert a forméierte Cheffe a Chefftainen.

Chef sinn ass Virbild sinn, dat weiderginn, wat ee vun anere bäibruecht krut, en Deel vun enger éiweger Kette sinn, leeden, ëmmer erëm iwwerrascht ginn, e Liewe laang vu Kleng a Grouss weiderléieren, Responsabilitéit iwwerhuelen an nei Leit kenne léieren, Wuessen a sech asetze fir eng besser Welt. 

Ons Scouts Cheffe sinn zu 100% benevol a maachen eng Formatioun déi 2 Joer dauert. Dës Formatioun ass vum Lëtzebuerger Staat unerkannt.

Chefs de branches

Ines_G.jpeg

Ines

Glaesener

Chef de Colonie

Brice_DC.jpeg

Brice

da Costa

Chef de Meute

Annabelle_B.jpeg

Annabelle

bechtel

Chef de Troupe

Camilla_P.jpeg

Camilla

Pedersen

Respo. unité explorer

Pit_R_edited.jpg

Pit

Raas

Chef de Clan

Ben_R.jpg

BEN
Reckinger

Respo. Senior Scouts

Camille_R.jpeg

Camille

Reckinger

Chef de Groupe